Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân và doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH GIỮA CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

SỐ    /20……./HĐHTKD

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày……….  tháng……… năm ………….., tại Công ty ……………..,  Chúng tôi gồm có:

MỘT BÊN LÀ: …

Đại diện bởi:         .

Chức vụ:               .

Trụ sở chính:         .

Điện thoại:

 

Sau đây gọi tắt là Bên A

VÀ MỘT BÊN LÀ: …

Đại diện bởi:         .

Chức vụ:               .

Trụ sở chính:         .

Điện thoại:

Sau đây gọi tắt là Bên B

Sau khi bàn bạc, thoả thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A và Bên B cùng hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực:

 • ………………………………….

Hai Bên hợp tác theo cách thức:

 • ……………………………..

Địa điểm hợp tác tại: ……………………..

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn là …………….. năm.

Tính bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực (tức là ngày ….tháng ….năm ………… đến hết ngày….. tháng… năm ………………..

Nếu hết thời hạn trên mà việc hợp tác kinh doanh mang lại kết quả tốt hai Bên sẽ tiếp tục thoả thuận và ký bằng văn bản thay thế Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Đối với Bên A:

 1. …………………….

Đối với Bên B

 1. ……………………………..

Tất cả khách hàng được coi là nguồn khách hàng chung và là cơ sở phân chia lợi nhuận.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN:

Ngoài khoản tiền …………./ tháng ( …………….. trên tháng) ………………. tổng doanh thu được phân chia như sau:

 • Bên A hưởng: ………..%/ tổng doanh thu
 • Bên B hưởng:…………%/ tổng doanh thu

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 

ĐIỀU 7:VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng một trong các Bên vi phạm các thoả thuận trong Hợp đồng này thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Bên vi phạm sẽ bị phạt vi phạm với số tiền là:……….USD và bồi thường các thiệt hại phát sinh đối với Bên bị vi phạm.

ĐIỀU 8: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Hết thời hạn qui định của Hợp đồng;
 • Theo sự thoả thuận của các Bên.

ĐIỀU  9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai Bên hợp tác trên tinh thần cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau, trường hợp trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản. Hai Bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường Hợp các Bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 10: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau ……… kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hai Bên cam kết thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng này. Các qui định khác không qui định trong hợp đồng này các Bên cam kết thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành ………. bản, Bên A giữ ………. bản, Bên B giữ …… bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. (Tức ngày…………………..)

                   BÊN A                                              BÊN B

 

 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN BÊN A GIAO CHO BÊN B

(Kèm theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh  số …/………../HĐHTKD)

 

Bấm vào đây để tài file tài liệu về : Hop-dong-hop-tac-kinh-doanh-ca-nhan-va-doanh-nghiep

 

 

Bài viết liên quan